Sveta 1, Encaustic , 14 x 14 (detail)

Sveta 1
Sveta 1 Sveta 2 Sveta 3
main    |    detail:  1