Bellow (diptych), Encaustic, 14 x 28

Bellow (diptych)
Amass Ascend Assemble Bellow (diptych)
Bevy 1 Bevy 2 Biota 1 (diptych) Biota 2
Bluff (diptych) Bolus Bound Consequence